විදුහල්පති

විදුහල්පති

H.B. චන්ද්‍රලාල්

දැක්ම

දැක්ම

දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම පළාත් පාසල් දහය අතරට පත්වීම.

මෙහෙවර

මෙහෙවර

අනාගත අභියෝග ජයගත හැකි ඉහළ නිපුනතවයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වූ මව්බිම, ජාතිය, ආගම පිළිබද ගෞරවනීය ආකල්ප සහිත ප්‍රභා සම්පන්න දරු පිරිසක් නිර්මාණය කිරීම සදහා උපරිම කැප වීම.